AUTOBEDRIJF SEMTEXX
  Wij maken geen gebruik van "kleine lettertjes"!
OCCASIONS   |   BANDEN & VELGEN   |   ONDERHOUD & APK   |   CHIPTUNING   |   XENON VERLICHTING   |   AIRCO SERVICE   |   ROETFILTER
ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Autobedrijf Semtexx gevestigd te Zutphen Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane
overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons
aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
1.2 Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke
of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een
andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor
wiens rekening zaken worden geleverd.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks
uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het
verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes
2.1 Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiŽle koper tot het doen van een aanbod.
Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het
tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de
zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard.
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
3.2 De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na
dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van der order. Een verklaring
van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan
derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order
alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.
3.3 De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en
juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8
dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan
verenigen.
3.4 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons
gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken
en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief
verpakking, montage kosten, kosten voor vervoer en overige kosten.
4.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van
de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en
transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
4.3 Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de
dag van levering, verhogingen in ťťn of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te
brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te
verklaren zonde dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons
binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een
verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient
hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de
ontbinding in te roepen.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen
5.1 De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens
die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn
te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet
tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in
de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet
verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden
genoemde gevallen van overmacht.
5.2 De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd
op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde
rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande
ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn
betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te
zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende
kosten, opslaan.
5.3 De garantie die van toepassing is op de aangepaste software (chiptuning) is alleen terug te vorderen als het betrekking
heeft op het slecht of niet functioneren van de motor. Terugplaatsen van de software is niet van toepassing als blijkt dat de
motor goed functioneert. De koper dient mee te werken aan het vaststellen hiervan of dient zelf over een uitleesrapport te
beschikken van een officiŽle dealer, indien gekozen voor het laten uitlezen bij een officiŽle dealer zijn de kosten voor de
koper. Bij eventuele problemen of schade van welke aard dan ook, dient men Autobedrijf Semtexx eerst de mogelijkheid
te bieden het probleem / schade zelf op te lossen. Doet men dit niet, dan kan Autobedrijf Semtexx nergens
aansprakelijk voor worden gesteld en zal de klant verantwoordelijk zijn voor de kosten / problemen van wat voor aard dan
ook. Een schade/probleem veroorzaakt door Autobedrijf Semtexx en gerepareerd door een derde, zal alleen worden
vergoed door Autobedrijf Semtexx indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen Autobedrijf Semtexx en klant.

Artikel 6. Reclame door de koper
6.1 De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt
heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte
gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine
wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde
hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken mogen
dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen,
hoeveelheidsverschillen en ondergeschikte wijzigingen.
6.2 Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de
koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden
geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke
nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd.
Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
6.3 Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en
tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze
gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
6.4 Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde
zaken, vervalt indien:
1. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons
ter kennis zijn gebracht;
2. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de
klachten;
3. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of
onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden
anders dan door ons voorzien;
4. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt
voortgezet;
5. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn
ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de
levertijd is verstreken.
6.5 In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend
staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op
zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval
beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
7.2 Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld
en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:
1. (kosteloos) herstel van gebreken;
2. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q.
onderdelen;
3. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding
zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de
overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
4. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
7.3 Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of
wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
7.4 Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van
enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen.
7.5 Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook
genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en
bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of
ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
7.6 De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst
tegen ons mochten doen gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende
schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
8.1 Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit
hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks
nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
8.2 De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen
ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
8.3 Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch
zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld
aan ons over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan
ons over te dragen.
8.4 Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken
verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken
ontstaan na de be- of verwerking.
8.5 Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom
toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reŽle kans bestaat dat de koper niet aan
zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene
recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te
spreken.
8.6 De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons
verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 9. Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse
waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen
onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank
of girorekening als de dag van betaling.
9.2 Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere
ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet
nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze
rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
9.3 Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie
voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te
ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot
anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de
koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een
nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de
wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere
ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de
buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen
minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van 50,-- Euro, alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle
nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de
koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben,
doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons
nadelige wijze.
9.4 Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten,
vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
9.5 Indien in de financiŽle positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken
een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de
overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
9.6 Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transakties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving
van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot,
natuurrampen, epidemieŽn, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden,
storingen in ons bedrijf, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of
bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht
niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte
als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van
overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11. Toepasselijk recht
11.. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 12. Geschillenbeslechting
12.1 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en
door ons verrichte leveringen worden berecht /voorgelegd aan de rechtbank te zutphen.
DOWNLOADS

Onze algemene voorwaarden bieden wij u aan in pdf.  Klik op het bestand om het te openen.

Als u niet over Adobe Reader beschikt kunt u die  hier downloaden.


Alle rechten voorbehouden, 2012 Autobedrijf Semtexx
De Stoven 23A | 7206 AZ Zutphen
Tel: 0575-555188
OPENINGSTIJDEN
     Ma t/m vrij: 08.15 - 17.30
     ('s avonds op afspraak)
     Za:    09.00 - 13.00
     Zo: gesloten
ONS BEZOEKEN?
     Autobedrijf Semtexx
     De Stoven 23A
     7206 AZ Zutphen

     Tel: 0575-555188
Add-To-TomTom